Nedir?

Kısa çalışma; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin/günlerinin geçici olarak en az 1/3 (üçte bir) oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Gelir desteği İşkur tarafından karşılanmaktadır.

Kısa Çalışma Uygulaması İçin Ne Yapmalısınız?

Kısa çalışma için öncelikle bir yönetim kararı almanız ve kısa çalışmaya tabi olacak çalışanları listelemeniz ayrıca çalışma çizelgesi oluşturmanız gerekmektedir. Daha sonra kısa çalışma talep formunu doğru bir şekilde doldurarak ve bir kısa çalışma başvuru dilekçesi oluşturabilirsiniz. Dayanak belgeleriniz ile işyerinin bağlı bulunduğu İŞKUR müdürlüğünün elektronik posta adresine tüm belgeleri göndermek suretiyle başvuru yapılabilir.

Kısa Çalışmanın yürütülmesi konusunda prosedür adımlarını takip edebilir ve örneklerden yararlanarak doğru bir şekilde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kısa Çalışmayı Nasıl Uygularım?

Sıfır Noktası
1. ADIM

Eğer işyeri genelinde toplu bir uygulama yapılacak ise yetkili organ (yönetim kurulu/müdürler kurulu) tarafından işyerinde kısa çalışma uygulaması yapılacağına dair karar alınır.

(Alınan karar, kısa çalışma yapma gerekçelerini -örneğin, mücbir sebep/salgın hastalık işyerindeki çalışma sürelerinin önemli ölçüde azaltılması / işyerindeki faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulmasına neden olan koşullar gibi - kısa çalışmanın hangi işçileri kapsadığı başlıklarını içermelidir)

2. ADIM

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu, İşyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikayı ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını, iddiasını kanıtlayıcı somut belgeleri bir dilekçeye eklemek ve İŞKUR form dilekçesi doldurulmak suretiyle İŞKUR’a bildirimde bulunur. Bu bildirim sırasında ayrıca kısa çalışma yaptırılacak çalışanlara ilişkin bilgileri içeren liste, İŞKUR tarafından belirlenen formatta hazırlanarak, manyetik ve yazılı ortamda Kurum yetkilisine teslim edilir (Halihazırda sadece online başvuru yeterlidir).

3. ADIM

ÇSGB tarafından talep uygun görüldüğü takdirde inceleme sonucu Türkiye İş Kurumuna, işverene ve var ise toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya bildirilir.

4. ADIM

Kısa çalışmanın başlaması veya faaliyetin durdurulması nedeni ile hizmet akdi askıya alınan personel hakkında İŞKUR’un güncel olarak talep edeceği bildirim ve belgeler hazırlanır, KURUM veya gerekli ise çalışana tebliğ edilir.

5. ADIM

İşyerindeki çalışmanın tamamının veya bir kısmının (en az üçte biri oranında azaltılması) durması nedeniyle çalışma sürelerinin, saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve çalışma koşullarında değişiklik prosedürleri uygulanır.

6. ADIM

İşyerinde yapılacak ilan ile işyerinde kısa çalışma uygulaması yapılacağı tüm işçilere uygun yöntemler ile duyurulur.

7. ADIM

İşyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma yaptırılması hallerinde yönetmelikte aranan koşulları taşıyan işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği ödenir.

8. ADIM

İşveren kısmi çalışma yaptırmış ise bu süre için kıstel ücreti çalışana ayrıca öder.

SON

Kolayca Kullanabileceğiniz Hazır Örnekler

Tüm Kısa Çalışma Örneklerine Ulaşmak İçin buraya tıklayabilirsiniz

Kısa Çalışma Uygulamasını Öğrenin,
İşyerinize Uygun mu?

1. Kısa çalışma uygulamasının ön şartı var mıdır?
Kısa çalışma uygulaması öncesinde 1 hafta boyunca yarım ücret uygulanması şartı vardır. Kısa çalışmanın başladığı ilk hafta ödenek verilmeyecek, işverence İş Kanunu md. 40 çerçevesinde bu süre için yarım ücret ödenecektir. Bu bir haftalık sürede işçi eksik ücret alacaktır. Yarım ücret ödenen hafta başvuru tarihini takip eden ilk 7 gün (hafta) olup kısa çalışma, başvuruda belirtilen tarih itibariyle başlar. Yarım ücret ödeme yükümlüğü de başvuru tarihi itibariyle belirtilen ilk 7 gün yani uygulamaya geçildiği ilk hafta içindir.
2. Kısa çalışmadan kaç ay yararlanılabilir? Fiili çalışmanın olmayacağı gün/saat ne kadar olabilir?
Kısa çalışma ödeneğinin süresi en fazla üç ay olup haftalık çalıştırılmayacak saat 45 saatin 1/3’den az olamaz. Bu nedenle çalıştırılmayan haftalık çalışma süresi en az saat 15 saat olmalıdır. Kısa çalışma sadece haftalık çalışma saatini azaltılması değil çalışılan günün de azaltılması suretiyle mümkün olduğu gibi faaliyetin tamamen durdurulması ile de mümkündür. Haftalık 6iş günlük çalışma süresi en fazla 4gün olacak şekilde faaliyet azaltılabileceği gibi günlük çalışma süresi de en az 1/3 oranında indirilebilir. Fazla mesai uygulamasına dair süreler nazara alınmaksızın hafta 6iş günü haftalık çalışma saati de 45 saat olarak kabul edilerek çalışma programı tasarlanmalıdır. Her işçi için ayrı saatler belirtilmesi mümkün olduğu gibi işçiler vardiya/grup halinde de çalışma düzeni oluşturabilir.
3. Tüm işçiler bu uygulamadan yararlanabilir mi? Kısa çalışma ödeneği alabilecek işçiler için uygunluk şartları nelerdir?
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışma talebinizin uygun bulunması hâlinde asgari çalışan şartı olmaksızın kısa çalışmaya katılacaklar listesinde yer alan işçilerin; Son 60 gün hizmet akdine tabi olmak ve son 3 yıl içinde de en az 450 gün prim ödemiş olması şartı aranacaktır. Bu şartları sağlayan her işçi bu ödenekten yararlanabilecektir.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılarak işsizlik sigortasına hak kazanma şartlarına ilişkin olarak 600 günlük prim gün sayısı 450 güne, 120 günlük hizmet akdine bağlı çalışma şartı ise 60 güne indirilmiştir. Ancak bu şartları da karşılamayan işçi bulunması halinde, bu kişiler de işverenin listesinde bulunsa dahi İŞKUR denetimi sırasında bunlar tespit edilip bu kişiler uygulamaya dahil edilmeyecektir.
4. Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için SGK ve/veya Maliye borcunun olması engel midir?
İşverenin SGK ve/veya Maliye borcunun bulunması bu uygulamadan yararlanılabilmesi için bir engel teşkil etmemektedir. Oluşan gereklilik nedeniyle hem işveren hem de işçi bakımından zararların azaltılması amaçlı bu uygulamadan her işveren yararlanabilecektir.
5. İşyerinde faaliyetin durdurulması durumunda, o işyerinde çalışan herkes için mi kısa çalışma başvurusu yapmak zorundayız yoksa bazı kritik kişi ve pozisyonlar kapsam dışında bırakabilir mi?
Herkes için kısa çalışma başvurusu yapmak gibi bir zorunluluk yoktur. Belirli birim ve pozisyonlar çalışmasına devam edebileceği gibi bu pozisyon ve kişiler evden çalışma uygulamasına da geçebilir. Ancak bunların kısa çalışma ödeneğinden yararlanılacak listede gösterilmemesi gerekir. Şirketin alacağı kararda bu kişi ve pozisyonları net olarak belirlemesi gerekir.

İlgili Makaleler

SON DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikile kısa çalışmaya ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin bazı esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASININ İŞÇİNİN HAKLI NEDEN FESİH YETKİSİNE ETKİSİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “Kısa Çalışma”yı düzenleyen Ek 2. Maddesinde kısa çalışma yapılabilecek haller, kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşulları, ödenek miktarı gibi birçok konuda düzenleme yapılmış; buna karşılık kısa çalışma uygulamasına başvurulması halinde işçinin haklı nedenle fesih yetkisinin bundan nasıl etkileneceği hususunda bir düzenleme yapılmamıştır.

Devamını Oku

7244 SAYILI “YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

Bilindiği üzere, KORONAVİRÜS-COVİD19’un ekonomik ve sosyal hayatta yol açtığı çok sayıdaki olumsuzluğun azaltılması amacıyla kabul edilen 7244 sayılı...

Devamını Oku